Beleidsplan

Beleidsplan voor de jaren 2013/2014

Op 25 april 2012 is de stichting Tulku Sonam Choedup Rinpoche Charity foundation officieel opgericht via een akte bij notaris Doude van Troostwijk in Bussum. De stichting staat ingeschreven bij de kamer van koophandel en heeft een eigen rekeningnummer bij de Rabobank Nederland.
Op verzoek van de uit Tibet afkomstige boeddhistische lama, Tulku Sonam Choedup Rinpoche is de stichting opgericht ter ondersteuning van zijn ontwikkelingsprojecten in Oost Tibet.

Inmiddels is in Tibet gestart met de bouw van de school. Sponsoren kunnen al direct het resultaat zien van hun bijdragen.
In dit beleidsplan geeft het bestuur kort aan welke werkzaamheden de Stichting Tulku Sonam Choedup Rinpoche Charity foundation zal verrichten, de manier waarop zij geld wil werven, hoe het beheer van de middelen zal plaatsvinden en hoe zij tot besteding van middelen komt.

Voor komende jaren ligt de focus van de stichting op het:

Financieel ondersteunen van de bouw van de kostschool voor de nomaden kinderen in Tibet hierna het inrichten van de school de zorg voor de levensbehoeften van de kinderen en het aanbieden van gedegen onderwijs door het aantrekken van gediplomeerde onderwijzers.   

Werkzaamheden

Begin 2012 is gestart met de bouw van de school in Tibet. Inmiddels is het contructiewerk van stenen buitenmuren, binnen pilaren en het dak bijna afgerond. Vervolgens kan worden begonnen met het aanleggen van de vloer , plafond, ramen en binnen muren als laatste de inrichting van de slaapzalen, klaslokalen, keuken en leefruimte. Het sanitaire gedeelte wordt een afzonderlijk gebouw vlakbij de school.
De bouw van de school staat onder toezicht van Tulku Sonam en in Tibet onder directe leiding van zijn familieleden.
De stichting verzorgt de bezoeken van Tulku Sonam aan Nederland waarbij er op verschillende locaties in geheel Nederland lezingen door Tulku Sonam worden aangeboden. De entree prijzen gaan geheel na aftrek van eventuele kosten (zaalhuur, promotiemiddelen etc.) naar het schoolproject in Tibet. Voor komende jaren zal gebruik worden gemaakt van de reeds vaste adressen waar afgelopen jaren lezingen zijn gegeven, uitgebreid met nieuwe locaties en aanvragen. De stichting zal voor komende jaren garant staan voor:
•    Het organiseren van lezingen.
•    Het bijhouden van een administratie van de inkomsten uit de lezingen.
•    Het regelen van onderdak, vervoer en levensbehoeften voor Tulku Sonam tijdens zijn      bezoeken.
•    Het voorbereiden van de lezingen, transport en begeleiding.
•    Onderhoud en up-to-date houden van de website www.tulkusonam.nl.
•    Vervaardigen van folders en andere promotiemiddelen ter informatie van het programma van Tulku Sonam en om het project in Tibet onder de aandacht te krijgen.
•    Het organiseren van (een) fundraisingavond(en).

Het werven van middelen

1.    Geinteresseerden kennis laten maken met de Tibetaanse Cultuur door het organiseren van lezingen.
Voor het bijwonen van de lezingen wordt een toegangsprijs gevraagd. Na aftrek van gemaakt onkosten (vervoerskosten, folder, eventuele locatiehuur) blijft dan een bedrag over voor de projecten in Tibet.
2.    Het vragen van giften en legaten van gei?nteresseerden.
3.    Het genereren van duurzame inkomsten door in de toekomst een sponsorprogramma op te zetten voor de nomadenkinderen.
•    Doormiddel van foto’s, en achtergrondverhalen van de kinderen in Tibet kunnen sponsoren een specifiek kind helpen en hiermee ook contact onderhouden
•    Speciale fondsen aanschrijven voor het eenmalig aanschaffen van schoolboeken.

•    De aanwezigen van de diverse lezingen de mogelijkheid aanbieden om een eenmalige
of langdurige gift te doen.
4.    Voorde toekomst zal ook de mogelijkheid van een fundraisingavond worden onderzocht. Hierbij kan ook gedacht worden aan een veiling, waarbij bepaalde kunst of andere artikelen voor het goede doel worden verkocht.  

Het beheer van het vermogen van de instelling en de besteding ervan

De stichting is gestart met een ingelegd vermogen uit sponsoring van € 1000,- voor het onderhoud van de website, het maken van promotiemiddelen en de reiskosten van Tulku Sonam Choedup Rinpoche naar Nederland. Het bestuur van de stichting beheert het vermogen van de stichting. Tulku Sonam Choedup Rinpoche bepaalt de besteding van de middelen binnen de kaders die de statuten aangeven. Voor komende jaren is aangegeven dat dit voornamelijk het schoolproject zal zijn. Het bestuur van de stichting ziet er op toe dat het basis bedrag van ± € 1000,- gewaarborgd blijft ter dekking van de jaarlijkse kosten om de bezoeken van Tulku Sonam mogelijk te maken.
De directe kosten van de stichting zijn minimaal en hebben betrekking op uitgaven als bankadministratie- en overboekingkosten, secretariaatkosten, hostingskosten website, printkosten foldermateriaal.
Voor het bouwen van de school is een actuele begroting beschikbaar, waarin de verschillende kosten duidelijk zijn gespecificeerd.
Jaarlijks legt de Stichting Tulku Sonam Choedup Rinpoche in een jaarverslag verantwoording af over de besteding van de middelen. Dit jaarverslag ligt ter inzage bij het secretariaat. Vanuit Tibet wordt de voortgang via foto’s vastgelegd en overleg vindt rechtstreeks plaats tussen Tulku Sonam en zijn familie.
Indien de Stichting de Stichting Tulku Sonam Choedup Rinpoche wordt geliquideerd zal een eventueel batig liquidatiesaldo worden besteed aan een kwalificerende goede doelen instelling dan wel ten nutte komen van het algemeen belang.

Program

Wednesday 10 November 2021

19.30 - 22.00

Teaching about 'impermanence'

Amsterdam

Thursday 11 November 2021

19.30-21.30

Puja 'Medican Buddha'

Geleenstraat 34-Amsterdam

Sunday 14 November 2021

16.00-17.45

Teaching 'wheel of life'

Yoga temple Haarlem