2012-2015

Verslag 2012

In april 2012 is op verzoek van de boeddhistische monnik Tulku Sonam de stichting Tulku Sonam Choedup Rinpoche Charity Foundation opgericht.

Tulku Sonam bezocht toen al een aantal jaren Nederland, waarbij hij op diverse plaatsen algemeen boeddhistische lessen verzorgde.

Ieder jaar werd hij terug gevraagd om weer nieuwe lezingen te verzorgen.

Tulku Sonam werd zelf geboren als jongste zoon van een Minyak nomadenfamilie in Oost Tibet. In het snel veranderende China van tegenwoordig dreigen de nomadenfamilies in Tibet tussen wal en schip te geraken. De meeste nomaden zijn analfabeet, spreken weinig tot geen Chinees en behoren tot de armste bevolkingsgroepen van China.

Door zijn positie als gereïncarneerde Lama heeft Tulku Sonam de kans gekregen om te studeren en zichzelf te ontwikkelen. Voor de nomadenkinderen uit zijn geboortestreek behoort dit momenteel niet tot de mogelijkheden. Er zijn in de buurt geen scholen beschikbaar. Tulku Sonam wil hier graag verandering in brengen en de opbrengsten van o.a . zijn lezingen gebruiken voor het oprichten en onderhouden van een school voor de kinderen uit zijn geboortestreek.

Om het inzamelen en het besteden van het geld in goede banen te leiden is de stichting opgericht.

In april 2012 werd bij notaris Doude van Troostwijk in Bussum de stichting opgericht.

Tulku Sonam was zelf aanwezig bij het tekenen van de acte. Gekoppeld aan dit bezoek zijn direct een aantal lezingen georganiseerd om opbrengsten voor de bouw te kunnen genereren.

Met de opbrengsten uit lezingen uit voorgaande jaren is begin 2012 ook gestart met het zetten van de muren van de school in Tibet.

Directe familie van Tulku Sonam in Tibet heeft grond ter beschikking gesteld waar de school gebouwd kan worden. Bij het tekenen van de acte stonden reeds de eerste drie muren van de school, die in totaal 20 ruimtes zal hebben. Helaas kon in de zomerperiode niet worden doorgebouwd wegens geldgebrek.

Om het schoolgebouw winterklaar te krijgen was het van groot belang dat er voor de eerste sneeuwval een dak op de school werd bebouwd en dat de school ook zoveel mogelijk zou worden gesloten aan de voorkant tegen binnen waaiend sneeuw.

Door enkele gulle bijdragen uit Duitsland en een mooie bijdrage uit Nederland uit een 40 jarig huwelijk, kon het dak in de nazomer worden gebouwd. 

Eind 2012 in oktober en november zijn nog twee bezoeken met lezingen georganiseerd die gelukkig wederom succesvol waren. Met de opbrengsten hieruit kon de school in ieder geval voor een gedeelte worden gesloten, zodat de winter geen schade aan het gebouw zou toebrengen.

Voor 2013 zal de eerste prioriteit van de stichting zijn het aanvragen en verkrijgen van de ANBI status en daarna actief aan de slag gaan met sponsorwerving voor de school in Tibet.

Dank voor uw aandacht en hulp,

Names Tulku Sonam Choedup Rinpoche,

Tashi Delek.

Financieel overzicht 2012

De stichting is begonnen met een startkapitaal van € 1.000,=. Dit startkapitaal is bedoeld voor de kosten die gemaakt worden voor de promotie en de reiskosten van Tulku Sonam ten einde gelden te verwerven die ten goede komen van de doelstellingen zoals vermeld in de statuten van de stichting.

Onderstaand de balans en verlies & winstrekening over het jaar 2012 met een korte toelichting.

 Balans St TSCRCF-2012

 

 

Onder de inkomsten is bij de donaties de eerste storting van € 1.000, inbegrepen welke als startkapitaal dient en die ten alle tijden aanwezig dient te zijn.

Overheveling kasgeld, dit betreft een mengeling van ontvangen donaties en betaalde entreegelden die op de bankrekening gestort zijn. 

De kosten hebben betrekking op de in opdracht van de Stichting gedrukte flyers met daarop de informatie waar en wanneer Tulku Sonam zijn lezingen zou houden gedurende 2012.

De reis en verblijfkosten hebben betrekking op de vliegtickets van Tulku Sonam.

De algemene kosten hebben betrekking op de doorberekende bankkosten.

Als laatste kan vermeld worden dat door het bestuur over 2012 geen vacatie, c.q. onkostenvergoeding ontvangen is.

Jaarverslag 2013

Stichting

In april 2012 is de stichting Tulku Sonam Choedup Rinpoche Charity Foundation opgericht. Hiermee werd het startschot gegeven om de Nomaden families in Minyak in Oost Tibet een nieuwe toekomst te bieden in het snel veranderende Tibet.

Met dit verslag brengen we u graag op de hoogte van de activiteiten van de stichting in 2013 en de vorderingen van de diverse projecten in Tibet.

Economische situatie
Met het oprichten van de stichting wil Tulku Sonam zijn droom verwezenlijken voor goed onderricht aan (nomaden)kinderen tussen de 7 en 16 jaar oud.

De Minyak regio waar Tulku Sonam opgroeide, bevindt zich in Chinese provincie Sichuan. De bevolking is van nature vriendelijk en zachtmoedig van aard en ze zijn trots op hun rijke culturele geschiedenis.

De nomadenfamilies uit dit gebied trekken met hun jaks gedurende het jaar van grasvlakte naar grasvlakte door de regio, gelegen rond de heilige berg Shagra
(Mountain Zhara Lhatse).

De nomaden wonen onder extreme (weers)omstandigheden in tenten en leven van de opbrengst van hun kudden jaks. Door klimaatverandering -minder vruchtbare graslanden- en de eisen van de lokale overheid om het land op te delen in afgesloten gebieden, kunnen de nomaden steeds moeilijker overleven.

De nomadenfamilies zijn analfabeet en de kennis die zei hun kinderen kunnen bijbrengen is die van het nomadenbestaan. Voor een groot deel van de opgroeiende kinderen zal, door de marginalisering van het nomadenbestaan, geen goede toekomst zijn weggelegd als ze niet leren lezen en schrijven.

In de regio is slechts beperkt onderwijs aanwezig. Waar onderwijs aanwezig is door de Chinese overheid, is het niveau zeer laag en zijn de scholen zijn niet betaalbaar of  vanwege het dagonderwijs niet toegankelijk voor de nomadenkinderen.

Korte schets activiteiten in 2012

Begin 2012 is in Tibet begonnen met de bouw van de kostschool.

Op een stuk land, ter beschikking gesteld door familieleden van Tulku Sonam, en niet ver van de heilige berg ‘Shagra’ werd in 2012 hard gewerkt aan een gebouw waarin les kan worden gegeven en dat tevens dienst zal doen als woon en slaapplek voor de nomadenkinderen en hun leraren.

Dankzij de in 2012 georganiseerde activiteiten alsmede diverse sponsoropbrengsten was het mogelijk om het gebouw zover af te krijgen dat het gebouw aan drie zijden gereed was, van een dak voorzien en aan de voorkant voldoende gesloten om de strenge winter door te komen.

Activiteiten 2013

1. Verandering binnen het bestuur.

Bij de oprichting van de stichting was duidelijk dat de Lynn Gerkens als secretaris van de stichting, slechts voor een jaar deze rol op haar zou willen nemen. Gedurende het jaar werd er in overleg met Tulku Sonam Choedup Rinpoche uitgekeken naar een geschikte kandidaat om de taak van secretaris van haar over te nemen. De vraag werd voorgelegd aan Jacqueline Spangenberg die al sinds jaren actief betrokken is bij de activiteiten van Tulku Sonam, die de functie aanvaarde en sinds 2013 de nieuwe secretaris van de stichting is.

2. Verkrijgen van de ANBI status

Een van de prioriteiten van de stichting voor 2013 was het verkrijgen van de AMBI-status. Begin 2013 is de stichting begonnen met het opstellen van een beleidsplan welke werd ingediend bij de belastingdienst.
Op 12 juni 2013 werd de status van ANBI aan de stichting door de belastingdienst toegekend.
Donaties zijn hierdoor fiscaal aantrekkelijk

3. Een betere toekomst voor 5 nomadenfamilies

Traditiegetrouw trekken de nomadenfamilies in Tibet met hun kudden jaks van plek naar plek zonder vast verblijfplaats. Door de huidige politieke en economische situatie in Tibet biedt deze levenswijze voor de meeste nomaden geen kans meer op een stabiele toekomst met voldoende werk en inkomsten.
De Minyak regio is erg in opkomst als toeristische trekpleister mede door zijn heilige plaatsen en kloosters en de mogelijkheden voor trekkingstochten in de bergen. De Chinese overheid heeft voor de toekomst de aanleg van een treinspoor gepland.
Deze ontwikkelingen bieden nieuwe kansen voor de nomadenfamilies indien zei hun traditionele levenswijzen kunnen aanpassen en er de mogelijkheid bestaat voor investering in een nieuwe mogelijkheden.

Voor vijf gezinnen, familie van Tulku Sonam, deed zich deze voor nieuwe mogelijkheden in 2013 voor. In het dorpje…. kwam een centraal gelegen kavel vrij voor verkoop. Middels een grote donatie van een donateur die de nomadenfamilies een betere toekomst wilt bieden werd het mogelijk voor deze vijf families om deze kavel aan te schaffen en is er begonnen met de bouw van een gebouw, dat in de toekomst dienst kan gaan doen, als hotel, winkel of restaurant. Voor deze nomaden een unieke kans om hun leven een nieuwe richting te geven.

4. Vervolgwerkzaamheden schoolgebouw

Met het aanbreken van de lente in 2013, konden de werkzaamheden aan het schoolgebouw ook hervat worden. Door het organiseren van lezingen van Tulku Sonam in april en mei en de ontvangsten van donaties gedurende die periode kon in de zomer van 2013 de bouw hervat worden. Het schoolgebouw kon hiermee aan de buitenkant volledig worden afgebouwd inclusief deuren, kozijnen, raamwerk en schilderwerkzaamheden aan de buitenzijde. Voor de binnenzijde was net voldoende geld om de eerste wanden te plaatsen voor het eerste lokaal (van de 16 in het totaal).

In de zomer van 2013 werden een aantal bijeenkomsten georganiseerd om de activiteiten rondom de sponsorwerving meer structuur te geven en een team op te stellen van vrijwilligers die zich graag inzetten om het scholenproject in Tibet tot een succes te maken. Dit heeft geleid tot de volgende actiepunten:

* Aanstellen van een projectleider die toezicht houd op de uit te voeren activiteiten
* Opstellen van een projectplan onderverdeeld in diverse fasen waarin de  school langzaam kan groeien in leerlingen
* Gedetailleerd kostenoverzicht van de verschillende fasen inclusief zicht op de kosten van onderdak, eten en kosten voor onderwijs voor de nomadenkinderen
* Vervaardigen van een professionele folder om de informatievoorziening van het project te ondersteunen
* Het vervaardigen van een speciale website en logo voor het schoolproject

Voor een aantal van deze werkzaamheden werd dankbaar gebruik gemaakt van de
expertise van professionals die hun  diensten Pro Deo hiervoor aanbieden.

Tulku Sonam doopte de school met de naam ‘Shagraschool’ verwijzend naar de Heilige Shagra berg, waar de school vlakbij gelegen is.
Deze naam werd uiteindelijk ook gekozen als naam voor de nieuwe website;
www.shagraschool.org

In het najaar van 2013 werden vervolgens een tweede reeks lezingen voor Tulku Sonam georganiseerd.

5. Hulp voor Yangzom

In augustus van 2013 kwam het verdrietige nieuws uit Tibet dat het dochtertje (Yanzom) van de zus van Tulku Sonam ernstig ziek was. In het Chinese ziekenhuis werd een hersentumor geconstateerd en moest er acuut geopereerd worden. De ziekenhuiskosten en kosten voor de operatie worden niet vergoed en moeten zelf betaald worden door de patiënt of familieleden. Om de operatie mogelijk te maken moesten helaas alle jaks (en hiermee het inkomen) van de zus van Tulku Sonam verkocht worden. De opbrengsten waren bij verre ook niet voldoende om de operatiekosten te betalen.
Vanuit Nederland is er van diverse kanten giften gedaan ter ondersteuning.
Helaas is Yangzom na de tweede operatie komen te overlijden

De zus van Tulku Sonam zit nog steeds met een grote restschuld. De stichting hoopt met toekomstige activiteiten nog giften op te halen om deze schuld te verminderen zodat zei ondanks het grote leed van het verliezen van haar dochter in ieder geval een leven zonder deze schuld kan leiden.

6. Een tussentijdse oplossing om de school te starten

In de nazomer kwam er bijzonder nieuws van een bevriende monnik van Tulku Sonam uit Tibet. In het dorpje waar het klooster van deze monnik gevestigd is was sinds een jaar een dorpsschool leeg komen te staan. Vanwege het lage niveau van het Chinese onderwijs op deze school waren de kinderen door hun ouders van school gehaald en sindsdien stonden de gebouwen leeg. Zodra de monnik de plannen van Tulku Sonam vernam, gaf hij aan dat het wellicht een goed idee zou zijn om de nomadenschool alvast te starten in de twee leeg staande gebouwen in het dorp. Na overleg met de dorpsleiding en de dorpsbewoners werd duidelijk dat ook de bewoners van het Tibetaanse dorp achter een doorstart van de school staan en zich vooral ook verheugen over de kans op Tibetaans onderwijs naast het Chinese lesprogramma.
Van de twee gebouwen is een bruikbaar terwijl het tweede gebouw eerst gerenoveerd zou moeten worden.  

Groot voordeel van de dorpsschool is de aanwezigheid van een onderwijsvergunning.
Het projectplan werd aangepast aan de nieuwe mogelijkheden, waarbij een faseplan werd uitgewerkt met de volgende speerpunten:
-    bestuur instaleren in Tibet en afspraken concretiseren met de lokale bevolking en de Chinese autoriteiten.
-    begroting opstellen van de meest noodzakelijke herstelwerkzaamheden aan beide gebouwen en hiervoor tekeningen laten opstellen van indeling, maatvoering etc.
-    begroting opstellen voor de onderhoudskosten van de kinderen zowel voor de kinderen uit het dorp als voor de nomadenkinderen die intern zullen moeten verblijven.
-    Mogelijkheden onderzoeken om reeds in het voorjaar van 2014 te kunnen starten met onderwijs in de dorpsschool aan zowel dorpskinderen als aan nomadenkinderen.

7. Situatieschets werkzaamheden en vordering eind 2013

* Eind 2013 is de website voor de shagraschool actief in de lucht gegaan (www.shagraschool.org)
* Folders en donatiekaartjes zijn zo goed als druk klaar en zullen in januari 2014 worden gedrukt.
* Er is een up to date projectplan met een gedetailleerd fasenplan, kostenoverzicht en uitgewerkte bouwtekeningen van beide gebouwen in het dorp.
* Voor het voorjaar van 2014 is een uitgebreid bezoek voor Tulku Sonam geregeld waarbij hij zal lesgeven en Puja’s zal geven op ± 20 verschillende locaties. Opbrengsten gaan naar de start van de school in Tibet.

Vooruitzichten 2014

2014 zal qua plannen in het teken staan van de start van de school in Tibet waarbij de eerst ± 20 kinderen onderwijs zullen krijgen van een Tibetaanse leraar.

Er zal gewerkt worden aan een actief sponsorwervingprogramma en aan het actief werven van donateurs voor de nomadenkinderen.

Dankzei de hulp van velen zijn er al vele positieve stappen gezet richting goed onderwijs in de Minyak regio.
Tulku Sonam Choedup Rinpoche wilt graag zijn oprechte dank laten blijken aan een ieder die een bijdrage levert aan zijn projecten.

Dank voor uw aandacht,

Namens de stichting en Tulku Sonam Choedup Rinpoche,

Tashi Delek

Jaarverslag 2014


Inleiding
2014 was een bewogen jaar voor de Tulku Sonam en de situatie van de Minyak kinderen in Oost Tibet.

Doormiddel van dit verslag geeft de stichting een beknopt verslag van opvolgende activiteiten en gebeurtenissen met betrekking tot de projecten van de stichting aangaande het onderwijsproject in de geboortestreek van Tulku Sonam Choedup Rinpoche in Tibet.

Start van het nieuwe jaar
Met de nieuwe website (www.shagraschool.org) gereed gekomen in december 2013 is de stichting klaar voor een mooie start van het jaar 2014.

Met het vrij komen van een dorpsschool in een aangrenzende regio waar de bergschool ligt, heeft zich een unieke situatie voor gedaan om het onderwijsproject vervroegd op te starten (zie verslag 2013).

Start dorpschool
Na uitvoerig overleg tussen Tulku Sonam en de projectleider van de dorpsschool in Tibet is duidelijk geworden dat, zowel de locale bevolking als het dorpsbestuur, erg enthousiast zijn voor een herstart van de dorpsschool.

Er wordt gekozen voor een opzet waarbij de kinderen uit het dorp de school bezoeken met een eigen lunchpakket en aan het eind van de dag weer naar huis gaan (soms alsnog een reisafstand van een klein van de school).

Vier nomaden kinderen (het jongetje Lagshed Jorden en de drie zusjes Otso, Tari Choezom en Yangchen Tsogyal) uit de geboorteregio van Tulku Sonam zullen permanent verblijven in het schoolgebouw onder de hoede van een opa van een van de kinderen.

Vanuit de Chinese overheid zal er een docent aanwezig zijn die een uur per dag lessen verzorgt. De overige uren wordt er les gegeven door een vanuit de stichting aangestelde (Tibetaanse) docent.

In Tibet wordt door de ouders de school schoon gemaakt en gebruiksklaar gemaakt voor de eerste lessen.

Begin april is het dan zover en is de eerste lesdag op de school een feit. De nomadenkinderen zijn hierbij ook al aanwezig.

Met de kleine groep vrijwilligers is in Nederland ondertussen hard gewerkt aan een promotiefolder voor de school en een facebookpagina om het project onder de aandacht te brengen.

Een nieuwe wending
De school is nog geen maand in gebruik als het dorp wordt opgeschrikt door een droevige gebeurtenis met grote politieke gevolgen, zoals die de laatste jaren veel hebben plaatsgevonden in Tibet.

Hierdoor wordt het toezicht in de regio verscherpt en komen alle publieke voorzieningen en kloosters onder verscherpt toezicht te staan.

Door het verscherpte toezicht wordt er vanuit de overheid bepaald dat er geen kinderen uit andere regio’s de dorpsschool mogen gebruiken voor onderwijs.

De nomadenkinderen mogen hierdoor niet meer naar de school.

Omdat de kinderen ook niet zomaar terug kunnen naar hun rondtrekkende nomadenouders, wordt een leegstaand huis gehuurd door de stichting. Hier kunnen de kinderen voorlopig verblijven en ontvangen ze prive-onderwijs van de Tibetaanse leraar.

Een langdurige oplossing
Ondertussen gaat Tulku Sonam via zijn contacten in Tibet op zoek naar een oplossing voor de nieuw ontstane situatie.

Vrijwel alle (kost)scholen in Tibet hebben geen plekken meer beschikbaar, maar uiteindelijk lukt het Tulku Sonam om een goede school in de provincie Amdo  te vinden waar Lagshed Jorden terecht kan.

De drie meisje kunnen voorlopig terecht in het Larung Gar klooster waar ze prive-onderwijs krijgen van een Tibetaanse non.

Ook voor de drie meiden hoopt Tulku Sonam op korte termijn een plek op een kostschool te vinden.

Aardbeving
In november worden we opgeschrikt met het bericht dat in de regio van de bergschool een aardbeving heeft plaats gevonden met een kracht van 6 op de schaal van richter.

Gelukkig zijn er weinig slachtoffers maar er is wel aanzienlijke schade in de regio aan gebouwen wordt er gemeld.

De bergschool is op dat moment door de winter niet te bereiken en we zullen tot het voorjaar moeten wachten om de eventuele schade aan het gebouw te inventariseren.

Toekomst
Ondanks de tegenslagen van 2014 is Tulku Sonam Choedup Rinpoche en met hem de stichting nog steeds volledig toegewijd aan het werken aan onderwijsmogelijkheden voor de kinderen in de  Minyak regio.

Tashi Delek

Verslag 2015

Na de verdrietige gebeurtenissen in 2014 wordt de actuele situatie en de nu te nemen stappen, in maart 2015 besproken met het bestuur, vrijwilligers, donateurs en Tulku Sonam, die dan in Nederland is.

De situatie in Tibet is onveranderd. Tulku Sonam is, middels zijn contacten in Tibet, tot de conclusie gekomen dat er op korte termijn geen mogelijkheid meer bestaat om een tweede start te kunnen maken met de dorpsschool.

Dit betekent dat helaas dat alle plannen van 2014 moeten worden bijgesteld naar de huidige situatie.

Tulku Sonam is van mening dat, vanwege de gecompliceerde situatie in Tibet, zijn aanwezigheid in daar noodzakelijk zal zijn, om verder voordringen te kunnen maken met de bergschool in aanbouw.

Binnen 5 jaar verwacht Tulku Sonam te kunnen reizen naar Tibet als zijn net verworven Duitse paspoort dit tegen die tijd mogelijk maakt.

Er wordt besloten om de komende tijd, totdat veranderingen zich aandienen, alle projecten terug te schalen naar de mogelijkheid om de 4 nomaden kinderen onderwijs te kunnen laten volgen.

Onderwijs voor de vier nomaden kinderen.
De jongen Lagshed Jorden volgt onderwijs op de kostschool in de Amdo regio. Hij haalt goede resultaten en de leraren zijn erg tevreden over zijn vorderingen.

Helaas is er op deze school nog steeds geen mogelijkheid om ook de drie meisje toe te laten tot de kostschool.

Otso en haar zusjes Tari Choezom en Yangchen Tsogyal krijgen sinds begin maart onderwijs van een echte leraar. Dit in plaats van de non die hiervoor de meisjes onderwees. Groot voordeel is dat er zowel Tibetaans als Chinees wordt onderwezen.

De kosten voor het schoolgeld, de lesmaterialen het salaris en zorg van de onderwijzer bedragen per jaar € 5000,-.

Dit bedrag is middels de vaste donateurs en de opbrengsten van een aantal lezingen ook voor 2015 weer bijeengebracht, zodat ook het onderwijs voor de vier kinderen in 2015 gegarandeerd was.

Voor 2016 verwachten we dat de stichting de vier kinderen op een zelfde manier kan ondersteunen, waarbij Tulku Sonam zal blijven doorzoeken naar een kostschool waar de drie meisjes terecht kunnen.

Dank voor uw aandacht en aan alle donateurs en vrijwilligers, dank voor jullie bijdragen.

Tashi Delek

Financieel overzicht 2013

_media/thumb/pictures/Jaaroverzicht_TSCRCF-2013.jpg

Financieel overzicht 2014

_media/thumb/pictures/totaaloverzicht_2014.jpg

Financieel overzicht 2015

_media/thumb/pictures/Totaaloverzicht_2015.jpg

 

 

Agenda

woensdag 10 november 2021

19.30-22.00

Lezing over 'verandering'

Amsterdam

donderdag 11 november 2021

19.30-21.30

Medicijn Boeddha Puja

Geleenstraat 34-Amsterdam

zondag 14 november 2021

16.00-17.45

Lezing 'het levenswiel'

Yoga Tempel Haarlem