Beleidsplan

Beleidsplan 2021 en 2022

Op 25 april 2012 is de stichting Tulku Sonam Choedup Rinpoche Charity foundation officieel opgericht via een akte bij notaris Doude van Troostwijk in Bussum. De stichting staat ingeschreven bij de kamer van koophandel en heeft een eigen rekeningnummer bij de Rabobank Nederland.
Op verzoek van de uit Oost-Tibet afkomstige boeddhistische lama, Tulku Sonam Choedup Rinpoche is de stichting opgericht ter ondersteuning van zijn ontwikkelingsprojecten in Oost Tibet.

Visie

Het nomadenbestaan van het Minyak-volk in Oost-Tibet wordt bedreigd door maatregelen van de Chinese overheid en door klimaatveranderingen. De toekomst van dit volk kan alleen gewaarborgd worden via educatie van hun kinderen. Als die leren lezen en schrijven kunnen zij op een andere manier gaan voorzien in hun levensonderhoud en worden zij weerbaarder en kansrijker.

Missie

De Tulku Sonam Choedup Rinpoche Charity Foundation wil toegankelijk en betaalbaar onderwijs mogelijk maken voor Minyak kinderen met als uiteindelijk doel het nomadenvolk weerbaarder en beter toegerust voor de toekomst te maken. De foundation bewerkstelligt dat haar inspanningen draagvlak en voedingsbodem krijgen bij de Minyak-families en de lokale bevolking en dat op termijn sprake zal zijn van zelfredzaamheid. De Foundation ziet het als haar taak om: te communiceren over het probleem van het Minyak-volk in Oost-Tibet, om financiële middelen te genereren bij particulieren en bij het bedrijfsleven, door donateurs te binden en om hen op de hoogte te houden van de resultaten.

Historie

Van 2012 tot 2016 heeft de focus van de activiteiten vooral gelegen op het bouwen en onderhouden van een schoolgebouw (de Shagraschool), die als kostschool zou gaan fungeren voor ten minste 20 nomaden kinderen in de geboortestreek van Tulku Sonam. Vanwege de aanscherpingen van de Chinese beleid wat betreft vergunningen en politieke richting, was het vanaf 2016 helaas niet meer mogelijk om de activiteiten omtrent de kostschool verder te ontwikkelen.

Vanaf 2016 is ervoor gekozen om één Minyak-jongen en drie Minyak-meisjes onderwijs te laten volgen op kostscholen in andere Tibetaanse provincies. Deze 4 kinderen worden sindsdien ondersteund met sponsorgeld dat door Tulku Sonam wordt verzameld door middel van zijn activiteiten in Europa.

Inmiddels is Lagshed, de oudste van de vier kinderen, zijn eindexamenjaar voor de middelbare school in gegaan en behaalt zeer goede resultaten. Voor zijn toekomst als student worden op dit moment diverse mogelijkheden onderzocht.

De doelstelling en te verrichten werkzaamheden 2021 en 2022

Voor de komende twee jaar blijft de hoofddoelstelling van de stichting;

Educatie aanbieden voor nomaden kinderen van het Minyak-volk in Oost-Tibet, zodat zij leren lezen en schrijven, en hiermee weerbaar en kansrijk zijn voor een andere toekomst dan het traditionele nomadenbestaan.

Inmiddels gaan er 9 kinderen naar de diverse kostscholen in Tibet. Jongens en meisjes van verschillende leeftijden. De donatie opbrengsten die nu vanuit Nederland worden verzameld zijn hiervoor lang niet toereikend.

Uitvoering van bovengenoemde doelstellingen hoopt de stichting te gaan bereiken door in het jaar 2021 en 2022 een actiever beleid te gaan voeren voor het werven van donateurs.

Tulku Sonam heeft gedurende de laatste jaren een zeer divers netwerk opgebouwd aan vrienden en bekenden door middel van zijn lezingen en zegeningen van gebouwen en huizen. Deze mensen zullen in 2021 en 2022 actief worden benaderd of ze een sponsorbijdrage willen leveren voor de educatie van de kinderen.

Het beloningsbeleid

Stichting Tulku Sonam Choedup Rinpoche Charity Foundation is een 100% non-profit organisatie, met ideële doelstellingen en streeft naar een optimale inzet van de beschikbare middelen voor de realisatie van haar doelen.

Deze middelen zijn afkomstig uit donaties van bedrijven en particulieren. Ook zijn er donaties die Tulku Sonam Choedup Rinpoche direct ontvangt voor verschillende activiteiten die hij onderneemt tijdens zijn bezoek aan Nederland. Hij geeft bijvoorbeeld lezingen over de Boeddhistische filosofie en wordt vaak gevraagd om zogenaamde Boeddhistische huiszegeningen te doen.

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden of andere financiële compensatie. Eventueel gemaakte onkosten worden door de bestuursleden zelf betaald en gezien als donatie aan de stichting.

Reis- en verblijfkosten van Tulku Sonam tijdens zijn verblijf in Nederland worden betaald door zijn Nederlandse vrienden en worden niet opgevoerd als onkosten voor zijn stichting.

Vermogen

Een of twee keer per jaar worden de donaties, die op de rekening van de stichting binnenkomen, via Tulku Sonam Choedup Rinpoche naar de projecten in Tibet overgemaakt. Via de website wordt jaarlijks kenbaar gemaakt welke projecten er in Tibet lopen. Een keer per jaar wordt er een donateursbijeenkomst georganiseerd, waar de sponsorprojecten door Tulku Sonam zelf worden uitgelegd.

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan noodzakelijk is om zorg te dragen voor de vaste lasten. Vaste lasten van de stichting zijn bankkosten, hostingkosten voor de website en de kosten voor een postbus. Van de postbus is in 2021 het contract opgezegd om de vaste kosten verder omlaag te brengen.

Een verslag van de activiteiten per jaar, inclusief jaarrekening, is te vinden op de website van de stichting.

Bestuur
Het bestuur van de Tulku Sonam Choedup Rinpoche Charity Foundation bestaat uit:
– Paul Hilkens (voorzitter);
– Jacqueline Spangenberg (secretaris);
– Elene van Ast (penningmeester);

Dit zijn onbezoldigde functies. In alle gevallen is Tulku Sonam Choedup Rinpoche de beleidsbepaler. Vanuit zijn visie en adviezen functioneert de stichting. Daarnaast zijn vrijwilligers actief om samen met Tulku Sonam en het bestuur bekendheid te geven aan het educatie project voor de kinderen van het Minyak-volk.

Rabobankno.        3650.58.025
IBAN            NL85 RABO 0365058025
BIC/SWIFT Code    RABONL2U
Rabobank Noord Gooiland, Bussum

Vestigingsadres:

Oude-IJselstraat 34-3 / 1078CP Amsterdam.

Contact via info@tulkusonam.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda

woensdag 10 november 2021

19.30-22.00

Lezing over 'verandering'

Amsterdam

donderdag 11 november 2021

19.30-21.30

Medicijn Boeddha Puja

Geleenstraat 34-Amsterdam

zondag 14 november 2021

16.00-17.45

Lezing 'het levenswiel'

Yoga Tempel Haarlem